Syfte

Föreningens syfte är att främja unga matematikintresserade genom att hjälpa dem vidareutveckla sina matematiska förmågor. Detta bör främst ske genom sociala evenemang som berör matematik på olika sätt.

Stadgar

Kapitel 1 – Konstitutionella stadgar

§1 Föreningens namn är Matematiksällskapet.

§2 Föreningen har sitt säte i Uppsala Kommun.

§3 Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§4 Föreningens syfte är att främja unga matematikintresserade genom att hjälpa dem vidareutveckla sina matematiska förmågor. Detta bör främst ske genom sociala evenemang som berör matematik på olika sätt.

§5 Föreningen ska verka på nationell nivå.

§6 Föreningen är ideell.

§7 Föreningen ska verka i enlighet med demokratiska principer.

 

Kapitel 2 – Medlemskap

§1 Medlemskap inleds genom muntlig eller skriftlig förfrågan till styrelsen.

§2 Föreningen är öppen för alla, förutsatt att stadgarna godtas.

§3 Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten, medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten.

§4 Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet.

§5 Medlemskap upphör på egen begäran eller om medlemskapet ej förnyas efter ordinarie årsmöte.

 

Kapitel 3 – Årsmöte

§1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

§2 Årsmötet ska hållas under årets första fyra månader.

§3 Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta
ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande.

§4 Årsmöte är beslutsmässigt då dagordning och övriga underlag tillhandahållits föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet och kallelse delgetts föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet.

§5 Ordinarie årsmöte ska behandla:

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 10. Behandling av inkomna motioner
 11. Övriga frågor
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Mötet avslutas

§6 Om revisorerna, styrelsen eller ⅓ av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.

Kapitel 4 – Medlemsmöten

Kapitel 5 – Styrelse

§1 Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet. Där ingår bland annat att kalla till årsmöte och utse firmatecknare.

§2 Styrelsen ska inför ordinarie årsmöte framlägga budgetproposition och förslag till verksamhetsplan.

§3 Valbar till styrelse är myndig medlem.

§4 I styrelsen ska ingå en ordförande, en sekreterare och en kassör. Alla dessa poster måste innehas av olika medlemmar.

§5 Styrelsemöten kan hållas om minst hälften av styrelsens är närvarande på mötet.

Kapitel 6 – Övrigt

§1 För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt. Om inte annat specificerats i stadgarna fattas beslut och val med enkel majoritet.

§2 Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.

Kapitel 7 – Stadgeändring och upplösning

§1 Ändring av dessa stadgar, med undantag från kap. 1 och 7, kräver beslut med kvalificerad majoritet på årsmöte.

§2 För ändring av stadgar i kapitel 1 och 7 krävs kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

§3 Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta. Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet.

Kapitel 8 – Stadgekommentarer

Kvalificerad majoritet innebär ⅔ majoritet.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail